Przejdź do treści

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 19 w Warszawie

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Warszawie

Slide
kids
Home » Oferta » Orzecznictwo

Orzecznictwo

W naszej Poradni działa ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY wydający następujące rodzaje dokumentów:

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2.  Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania  przedszkolnego.
 3. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
 4. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 5.  Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

  Wydajemy orzeczenia i opinie dzieciom, które uczęszczają do placówek  znajdujących się na terenie działania naszej poradni.

 Dla dzieci pozostających w opiece domowej (przed rozpoczęciem edukacji przedszkolnej) orzeczenia i opinie wydawane są przez poradnie właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

W przypadku uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, orzeczenia mogą wydawać również zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na siedzibę placówki, w której uczeń przebywa, lub miejsce zamieszkania ucznia.


Dla dzieci ze spektrum autyzmu (również z Zespołem Aspergera) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7, przy ul. Narbutta 65/71 , 02-524 Warszawa, telefony:  22 849 99 98, 22 849 98 03, 519 831 523, www.ppp7.pl


Dla dzieci niewidzących i słabo widzących oraz niesłyszących i słabo słyszących orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP, ul. Raszyńska 8/10, telefon 22 822 77 17, www.poradnia-top.pl

W naszej Poradni o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się rodzice/prawni opiekunowie tych dzieci, które  wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, ze względu na:

 • niepełnosprawność intelektualną (upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim/ umiarkowanym/znacznym)
 • niepełnosprawność ruchową, w tym afazję (np. z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami narządu ruchu)
 • zagrożenie niedostosowaniem społecznym (np. zaburzenia opozycyjno-buntownicze, ADHD)
 • niedostosowanie społeczne
 • niepełnosprawność sprzężoną (np. upośledzenie umysłowe i niepełnosprawność ruchowa).

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, albo okresu kształcenia w danej placówce.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wydaje się na okres każdego etapu edukacyjnego w tej szkole.


Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być realizowane w przedszkolach lub szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz specjalnych.

W celu rozpoczęcia procedury wydania orzeczenia niezbędne jest złożenie w Poradni następujących dokumentów lub ich kopii:

 

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
 2. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (formularz można odebrać w sekretariacie Poradni lub pobrać ze strony internetowej Poradni –  tutaj.)
  2. Zaświadczenie lekarskie (ewentualnie z dokumentacją medyczną) informujące o sytuacji zdrowotnej dziecka wydane przez jednego ze specjalistów np.: lekarza rehabilitacji medycznej, neurologa, psychiatrę, pediatrę. Na zaświadczeniu lekarskim powinna znaleźć się jedna z kategorii orzeczeniowych: niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność ruchowa/afazja, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne, niepełnosprawność sprzężona.
  Formularz zaświadczenia lekarskiego jest do pobrania tutaj na stronie Poradni.
  3. Opinia pedagogiczna z przedszkola/szkoły informująca o funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalno-społecznym dziecka (jeśli dziecko uczęszcza do placówki). Druk opinii jest do pobrania – tutaj
  4. Informacje z innych poradni bądź gabinetów terapeutycznych, jeśli rodzice posiadają np.: wyniki dotychczas przeprowadzanych badań psychologicznych i pedagogicznych, logopedycznych, integracji sensorycznej (SI).
  5. Inna dokumentacja (np. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka).

Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów psycholog z Poradni podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu (diagnozie dziecka).

 

 1. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania  przedszkolnego wydawane jest dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  zorganizowanego  w szkole podstawowej.

W celu rozpoczęcia procedury wydania orzeczenia niezbędne jest złożenie w Poradni następujących dokumentów lub ich kopii:

 1. Wnioseko wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania  przedszkolnego (formularz można odebrać w sekretariacie Poradni lub pobrać ze strony internetowej Poradni tutaj)
  2.  Zaświadczenie lekarskie (ewentualnie z dokumentacją medyczną) informujące o sytuacji zdrowotnej dziecka wydane przez lekarza wraz z podaniem dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia nauczania indywidualnego.
  Formularz zaświadczenia lekarskiego jest do pobrania tutaj ze strony Poradni.
  3.  Opinia pedagogiczna ze szkoły (przedszkola) informująca o funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalno-społecznym dziecka (jeśli dziecko uczęszcza do placówki). Druk opinii jest do pobrania tutaj.
  4.   Uzupełniająca dokumentacja z innych poradni bądź gabinetów terapeutycznych, jeśli rodzice posiadają.

Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów psycholog z Poradni podejmuje decyzję    o dalszym postępowaniu (diagnozie dziecka).

 

III. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydawane jest dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

W celu rozpoczęcia procedury wydania orzeczenia niezbędne jest złożenie w Poradni następujących dokumentów lub ich kopii:

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania (formularz można odebrać w sekretariacie Poradni lub pobrać tutaj ze strony internetowej Poradni.).
  A. W razie wypadku losowego, zdrowotnego:
 2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, określające czas (z podaniem dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia nauczania indywidualnego), w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły (nie krótszy niż 30 dni), wzór zaświadczenia do pobrania tutaj,
 3. Opinię nauczycieli uczących o funkcjonowaniu ucznia w szkole.

W razie jednorazowego kontaktu z poradnią nie są konieczne badania psychologiczno – pedagogiczne.

 1. W przypadku różnego rodzaju schorzeń:
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wydane przez lekarza określające czas, w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie ucznia do szkoły. Formularz zaświadczenia lekarskiego jest do pobrania
 • dokumentację medyczną wskazująca przyczynę, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie ucznia do szkoły,
 • opinię nauczycieli uczących o funkcjonowaniu ucznia w szkole,
 • wyniki badania psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, jednak nie krótszy niż 30 dni.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, jednak nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż rok szkolny.

Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów psycholog z Poradni podejmuje decyzję    o dalszym postępowaniu (diagnozie dziecka).

Uczeń chory, który z poradni psychologiczno-pedagogicznej otrzymał orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego realizuje zajęcia edukacyjne w domu.

 

 1. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych mogą starać się rodzice dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim).

Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres do 5 lat.

W celu rozpoczęcia procedury wydania orzeczenia niezbędne jest złożenie w Poradni następujących dokumentów lub ich kopii:

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (formularz można odebrać w sekretariacie Poradni lub pobrać ze strony internetowej Poradni – tutaj.
  2. Zaświadczenie lekarskie (ewentualnie z dokumentacją medyczną) informujące o sytuacji zdrowotnej dziecka wydane przez lekarza. Formularz zaświadczenia lekarskiego jest do pobrania tutaj.
  3. Opinia pedagogiczna z przedszkola/szkoły informująca o funkcjonowaniu poznawczo-emocjonalnym dziecka (jeśli dziecko uczęszcza do placówki). Druk opinii można pobrać tutaj.
  4. Informacje z innych poradni bądź gabinetów terapeutycznych, jeśli rodzice posiadają np.: wyniki dotychczas przeprowadzanych badań psychologicznych i pedagogicznych, logopedycznych, innych.
  5. Inna dokumentacja (np. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka).
  Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych może być realizowane w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych.

 2. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieckawydawana jest dla dzieci od chwili  wykrycia  niepełnosprawności do rozpoczęcia edukacji szkolnej.
  Wymagane dokumenty

W celu rozpoczęcia procedury wydania opinii niezbędne jest złożenie w Poradni następujących dokumentów lub ich kopii:

 1. Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (formularz można odebrać w sekretariacie Poradni lub pobrać ze strony internetowej Poradni – tutaj. )
  2. Zaświadczenie lekarskie (ewentualnie z dokumentacją medyczną) informujące o sytuacji zdrowotnej dziecka wydane przez jednego ze specjalistów np.: lekarza rehabilitacji medycznej, neurologa, psychiatrę, pediatrę. Formularz zaświadczenia lekarskiego jest do pobrania tutaj.
  3. Opinia ze żłobka/przedszkola informująca o funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalno-społecznym dziecka (jeśli dziecko uczęszcza do placówki).
  4. Informacje z innych poradni bądź gabinetów terapeutycznych, jeśli rodzice posiadają np.: wyniki dotychczas przeprowadzanych badań psychologicznych i pedagogicznych, logopedycznych, SI.
  5. Inna dokumentacja (np. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka).
  Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów psycholog z Poradni podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu (diagnozie dziecka).

Uzyskana opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka umożliwia realizację działań terapeutycznych w Zespołach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Zespoły nie są objęte rejonizacją. Adresy wszystkich placówek dostępne są na stronie Poradni w zakładce „Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka”.

Po zakończeniu postępowania diagnostycznego, na posiedzeniu Zespołu Orzeczeniowego w Poradni zapada decyzja o przyznaniu dziecku orzeczenia/opinii.

Posiedzenia odbywają się dwa razy w miesiącu i uczestniczą w nim następujący specjaliści: lekarz, psycholog, pedagog, logopeda. Mogą w nich brać udział rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

Skip to content