Przejdź do treści

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 19 w Warszawie

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Warszawie

Slide
kids
Home » O poradni » Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 19

Podstawa prawna:

realizowana na podstawie art. 6, 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Czym są dane osobowe i jakie dane osobowe przetwarzamy

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są np.: imię i nazwisko,  adres, telefon, identyfikator internetowy, stan zdrowia, stan cywilny, sytuacja ekonomiczna, sytuacja prawna.
Odbiorcami danych przetwarzanych w poradni są pracownicy merytoryczni i administracyjni.
Realizując nasze działania zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych klientów, pracowników, wolontariuszy, praktykantów w celu skutecznej realizacji zadań statutowych oraz podejmowanych przez nas działań pozastatutowych.

Przetwarzamy następujące dane osobowe naszych klientów: imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, adres zamieszkania, nazwa i adres placówki do której uczęszcza, adres e-mail opiekunów prawnych, numer telefonu opiekunów prawnych.

Pracownicy, wolontariusze, praktykanci o zakresie i sposobie przetwarzania swoich danych są informowani osobiście w procesie rekrutacji.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych w PPP19

 • Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej, a w przypadku realizowania celów PPP19 są to:

Dobrowolna zgoda klienta PPP19 lub jego rodzica/opiekuna prawnego. Bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest możliwe korzystanie z usług, które oferuje PPP19, takich jak m.in. przeprowadzenie diagnoz: psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, innej specjalistycznej, a także pomocy terapeutycznej (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a i g).

 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umów z pracownikami, współpracownikami, wolontariuszami.
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie.
 • W sytuacjach, w których jest to konieczne do wykonywania lub przestrzegania naszych praw lub obowiązków prawnych.

Nasze zobowiązania prawne: Możemy np. przechowywać informacje w sytuacjach wymaganych przez prawo lub gdy jesteśmy do tego zmuszeni przez nakaz sądowy lub organ kontrolny. Gdy klient korzysta ze swoich praw w zakresie dostępu do danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania, możemy zażądać od niego dokumentów identyfikacyjnych i weryfikacyjnych w celu potwierdzenia jego tożsamości.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Przechowujemy dane osobowe klientów oraz pracowników wg obowiązujących przepisów prawa.
Zapewniamy, że jeśli nie będziemy mieli powodu lub prawnego obowiązku przetwarzania danych osobowych, usuniemy je.

 

Kiedy dane osobowe użytkowników są udostępniane lub gromadzone przez osoby trzecie
Administrator danych osobowych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. sąd rodzinny).
Dokumentacja dziecka może zostać przeniesiona do innej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jedynie na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego klienta.
Informacje nie są przekazywane do państw trzecich.

 

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo danym osobowym i gdzie je przechowujemy
Dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych jest naszym najwyższym priorytetem.  

 • Dostęp do danych osobowych klientów oraz prawo ich przetwarzania mają wyłącznie upoważnieni przez Administratora Danych Osobowych pracownicy, którzy muszą mieć kontakt z informacjami o użytkowniku, aby wykonywać swoją pracę i świadczyć nasze usługi.
 • Dane osobowe pracowników przetwarzają wyłącznie upoważnione przez Administratora Danych Osobowych osoby, albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy na podstawie umowy powierzenia.
 • Wprowadziliśmy kontrolę dostępu do systemów informatycznych oraz monitoring serwerowni dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 • dokumentacja klientów oraz dane pobierane przy rejestracji przechowywane są w pomieszczeniach z ograniczonym dostępem, w zamykanych szafach.
 • dokumentacja zawierająca dane wrażliwe przechowywana jest w pancernej szafie.

 

Opcje wyboru i prawa klienta/osoby, której dane przetwarzamy

 • Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.
 • Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 

Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 19 reprezentowana przez Beatę Mierzejewską -Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 19, z siedzibą przy ul. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa. NIP: 951 20 64 137,

REGON: 002051131, ppp19@eduwarszawa.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (iod): iod.dbfounw@eduwarszawa.pl  

Skip to content