Przejdź do treści

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 19 w Warszawie

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Warszawie

Slide
kids

Deklaracja dostępności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Strona zawiera odnośniki do stron zewnętrznych- strony te nie są w pełni dostępne cyfrowo.

Wyłączenia

 • Strona posiada mapę dojazdu- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Mierzejewska.
 • E-mail: ppp19@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 513 905 022

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Poradni
 • Adres: ul. E. Lokajskiego 3,02-793 Warszawa
 • E-mail: ppp19@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 513 905 022

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19, ul. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa. Wejście od strony ul. Raabego.
 2. Do poradni prowadzą schody oraz winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Winda została oznaczona pomarańczowym kolorem.
 3. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 4. Poradnia nie posiada własnych miejsc parkingowych bezpośrednio przy szkole podstawowej 340. Klienci mogą korzystać z parkingu znajdującego się wzdłuż ulicy Belgradzkiej, Lanciego.
 5. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku poradni. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asytującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 6. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
Skip to content