Przejdź do treści

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 19 w Warszawie

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Warszawie

Slide
kids
Home » Oferta » Opiniowanie

Opiniowanie

Z wnioskiem (o wydanie opinii do pobrania tutaj lub w sekretariacie poradni) może wystąpić:

 • rodzic/opiekun prawny dziecka
 • pełnoletni uczeń

Wniosek należy złożyć podczas wizyty u osoby badającej dziecko lub po wizycie w sekretariacie poradni. Po przeprowadzonej specjalistycznej diagnozie poradnia może wydać opinię w sprawie:

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego / obowiązku nauki poza szkołą
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego – uwaga: możliwe tylko w przypadku dysleksji głębokiej, wady słuchu, afazji, niepełnosprawności sprzężonych lub autyzmu, w tym zespołu Aspergera albo na podstawie orzeczenia, z którego wynika taka potrzeba
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się (w tym dysleksji)
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki – uwaga: wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • pierwszeństwa przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
 • udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 • opinia dotycząca braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej
 • objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia – wymagana opinia ze szkoły – druk opinii można pobrać tutaj

Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje zespół orzekający działający w poradni zgodnie z procedurą wydawania orzeczenia (patrz orzecznictwo).
Opinia zawiera m. in.:

 • określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii
 • stanowisko Poradni w sprawie, której dotyczy opinia oraz jego uzasadnienie
 • wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu

Opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.
Opinię odbiera w rejestracji lub sekretariacie poradni, osobiście wnioskodawca za okazaniem dokumentu tożsamości lub osoba pisemnie upoważniona przez wnioskodawcę.
Poradnia, na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, wydaje również informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni (bez stanowiska poradni i zaleceń) lub zaświadczenie (np. dla sądu o uczestnictwie w jakiejś formie pomocy itp.).

EDUKACJA DOMOWA PODCZAS EPIDEMII:

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 29 kwietnia zmieniającym rozporządzenie z 20 marca b.r. w §13 pkt.16 w okresie czasowego ograniczenia działania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art.37 ust.2 pkt.2 lit. a Ustawy Prawo oświatowe, co oznacza, że do uzyskania zgody do realizacji obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą nie jest potrzebna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. (Rozporządzenie z 29 kwietnia 2020 r. Poz. 781)

Skip to content